Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА “АKРОЛТЕВС” ООД

 

1. Приложно поле. Ограничения.
1.1. На основание чл. 298, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) тези общи условия на основание са приложими към всички сключвани от “Акролтевс” ООД договори за продажба на стоки.
1.2. При разлика между тези общи условия и специалните условия, предвидени в документите по т.3.1. от тези общи условия, преимущество имат вторите, макар първите да не са заличени.
1.3. Тези общи условия няма да се прилагат за продажби от продавача, когато тяхното приложение е изключено със изрично споразумение между продавачи купувача.
2. Значение на термините.
По смисъла на тези общи условия:
2.1. продавач е “Акролтевс” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1172, район „Изгрев“, ул. „Апостол Карамитев“ № 16, вх. А, ет. 4, ЕИК 203390689.
2.2. купувач е всяко физическо или юридическо лице, сключило с продавача договор, по силата на който продавачът се задължава да достави или доставя стоки;
2.3. стоки са: всички стоки, включени в номенклатурата на продавача;
2.4. номенклатура е описът на всички стоки, които продавачът предлага на купувачи към даден период;
2.5. специални условия са клаузи на договор между продавача и купувач или уговорки отразени във фактура или стокова разписка на продавача, съдържащи отклонения от тези общи условия;
3. Сключване на договор.
3.1. Договорът за продажба, при липса на друг подписан от страните документ, се счита сключен с подписването от купувача и продавача на един от следните документи: потвърдена писмена поръчка за стоки, отправена от купувача към продавача; стокова разписка или фактура за продажба на стоките, издадени от продавача.
3.2. Купувачът е задължен, когато един от посочените в т. 3.1. документи е подписан от купувача, негов представител, търговски пълномощник или друго лице, за което от обстоятелствата се предполага, че действа от името и за сметка на купувача.
3.3. Поръчката на купувача и потвърждаването и от продавача могат да бъдат направени по телефакс или електронна поща.
3.4. За потвърждаване на поръчката се счита и нейното изпълнение от продавача, при условията при които тя е направена от купувача.
4. Доставка на стока.
4.1. Продавачът е длъжен да достави или предаде стоката в уговореното количество, с отговарящо на изискванията на нормативните разпоредби качество, опаковка и маркировка.
4.2. Собствеността и риска по отношение на стоката преминават от продавача върху купувача в момента, в който стоката бъде определена по съгласие между продавача и лице по т.3.2. от тези общи условия или бъде предадена от продавача на лице по т. 3.2. от тези общи условия, а при доставка извън склада на продавача – от момента, в който тя бъде предадена на спедитор, на превозвач или на лице по т.3.2. от тези общи условия.
5. Срок за изпълнение на поръчка на купувача:
5.1. Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 45 дни.
6. Цена. Плащане на цената.
6.1. За доставката на стоките, купувачът дължи цена на стоката съгласно съставената фактура.
6.2. Цените се разбират без включен в тях данък добавена стойност (ДДС), в случай, че по закон такъв се дължи и следва да се начислява.
6.3. При липса на специално условие за отложено или предварително плащане, посочено в писмен договор, фактура или стокова разписка, купувачът заплаща цената в момента на доставката.
6.4. Плащането се извършва по банкова сметка на продавача, посочена във фактурата или в брой.
6.5. При неспазване на сроковете за плащане, продавачът може да изиска авансово плащане или да откаже следващи доставки, независимо, че е потвърдил поръчки на купувача, без да носи каквато и да е отговорност за това.
7. Рекламации:
7.1. Купувачът може да прави рекламации за явни недостатъци или несъответствие в количество само при приемане на стоката.
7.2. Рекламации за скрити недостатъци могат да бъдат заявени в срок от 10 (десет) дни от датата на предаването на стоките. Рекламации след изтичане на този срок не се разглеждат.
7.2.1. Купувачът е длъжен незабавно да информира продавача за открит от него скрит недостатък и да представи пред продавача дефектната стока, заедно с копие от фактурата.
7.2.2. Ако продавачът не уважи рекламацията, представена от купувача, се извършва стокова експертиза за сметка на купувача.
7.3. Ако уважи рекламацията, продавачът е длъжен по свой избор или да замени предадените му от купувача дефектни стоки с редовни или да възстанови на купувача цената на предадените му от купувача дефектни стоки.
7.4. Ако естеството на стоката и на дефекта допускат това, по искане на купувача, продавачът може да приеме да направи отбив от цената по отношение на наличните при купувача стоки с дефект. Количеството налични стоки се установява с двустранен протокол.
8. Изменения:
Изменението или замяната на общите условия от страна на продавача има сила за купувача по договор за продажба, сключен преди изменението или замяната на общите условия, ако задълженията на някоя от страните не са изпълнени изцяло към момента на изменението или замяната на общите условия, ако купувачът не е заявил писмено в срок от пет дни от получаването на писменото известие на продавача за изменението или замяната на общите условия, че отхвърля изменението или замяната им.
9. Гаранция:
9.1. Гаранционното обслужване не включва и не се отнася до:
– Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията за употреба.
– Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение.
– Подмяна на части, които подлежат на амортизация по време на нормална експлоатация.
– Неспазени указания за сглобяване и монтаж.
– Повърхностни наранявания по време на експлоатация на продукта при пренасяне, транспорт и съхранение.
– Повреда възникнала в следствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта.
– Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и други подобни.
– Продукт, който е ремонтиран в неоторизирани от производителя сервизи или от други лица.
– Продукт, на който е извършена промяна или модификация на конструкцията.
– Отстраняване на повреди, получени в следствие на монтирани части и аксесоари, различни от спецификацията на продукта при продажбата му.
– Повреди по гуми, пластмасови детайли, външни детайли, акумулатори и аксесоари.

10. Други клаузи:
10.1. Всички рискове и отговорности във връзка с особените изисквания за дейността на купувача са за негова сметка и продавачът не носи никаква отговорност или риск във връзка с неизпълнение от страна на купувача на нормативните разпоредби за осъществяване на неговата дейност.
10.2. Купувачът няма право при никакви обстоятелства да връща веднъж получена от него стока, освен в случаите на уважена от страна на продавача рекламация по отношение на стоката.
10.3. Доставчикът поема задължение да осигури сервиз за стоката при условия, идентични с тези на производителя, като за сроковете и стойността на тези услуги купувачът не може да има претенции спрямо продавача.
10.4. За неуредените отношения от тези общи условия се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско право.
10.5. Споровете между страните на основание чл.91 от ГПК са подсъдни на Софийски районен съд или на Софийски градски съд.

Настоящите Общи условия са утвърдени от Управителя на “Акролтевс” ООД на 27 юли 2015 г.

Back to Top